תחזיות

עדכון כלכלי – סיום החגים והמשך הסגר

11 באוקטובר 2020 | סני זיו

ניהול כושל של המדיניות הבריאותית והכלכלית בחודשים האחרונים הביא להתפתחות מהירה של התחלואה בישראל ודירדר את כלכלת ישראל לסגר שני, מיתון עמוק ומשבר כלכלי חברתי קשה. לחצים ואינטרסים פוליטים אינם מאפשרים העברת תקציב והתמודדות יעילה עם המגיפה ועם השבר הכלכלי הניגזר ממנה. המשמעות הינה אובדן חיי אדם ופגיעה כלכלית וחברתית רחבה.

בשלב זה, סגר החגים הקטין במקצת את שיעורי התחלואה כאשר ממוצע התחלואה בחמשת הימים האחרונים ירד ל-3,000 חולים חדשים לעומת 6,000 חולים לפני שבוע. עם זאת, הנתון מושפע ממספר הנבדקים בתקופת החגים (לדוגמה בשבת ה-10/10 נרשמו כ-12 אלף בדיקות בלבד) והוא יכול להשתנות בשבוע הקרוב. הירידה במספר המאומתים לצד המצוקה הכלכלית הנובעת מסגר מלא, מגבירים מאוד את הלחץ הציבורי לשחרור ההגבלות תוך מעבר למדיניות שתאפשר פעילות כלכלית סבירה. בהתבסס על מודל חודשי להתפתחות התוצר אנו מעריכים כי המשק יציג צמיחה חיובית ברביע השלישי (עקב רמת פעילות גבוהה ביולי ואוגוסט ומספר ימי עבודה מועט במחצית השנייה של ספטמבר) אבל ישוב להתכווץ ברביע הרביעי של 2020 בהתאם לרמת התחלואה, עצימות ואורך המיגבלות הכלכליות על המשק.  

אנו ממשיכים לבדוק שני תרחישים להתפתחות המשק בשנים 2020 ו-2021: בראשון (תוואי בסיס), אנו מניחים שהסגר מצליח להפחית את שיעורי התחלואה והמשק נפתח בהדרגה החל מהשבוע השלישי של חודש אוקטובר אבל נמשכות התפרצויות מקומיות תוך סגירה דיפרנציאלית של איזורים וענפים רבים. התוואי השני (התוואי הפסימי) מניח גלים נוספים של תחלואה שייחייבו סגרים נוספים תוך השבתה מאסיבית יותר של המשק. בשני התרחישים אנו מניחים שחיסון אפקטיבי צפוי רק במהלך המחצית השנייה של 2021.   

בתוואי הבסיס התוצר צפוי להתכווץ השנה ב-6.2% בעוד שבתוואי הפסימי התכווצות התוצר צפוייה להגיע ל-6.7%. הבדל משמעותי יותר בין שני התרחישים מתבטא בשנת 2021. בעוד שבתוואי הבסיס המשק צפוי לצמוח בשיעור של 4.2% בתוואי הפסימי המשק צפוי להישאר ברמת התוצר של שנת 2020. בתוואי הבסיס המשק יחזור לרמת התוצר של שנת 2019 בסוף שנת 2021 ואילו בתוואי הפסימי רק בשנת 2022. שיעור האבטלה, שירד ל-12% בחודש אוגוסט, צפוי לטפס חזרה ל-17% בעקבות הסגר. מספר המועסקים בענפי המסחר והשירותים החשופים לסגר עומד על כ-550 אלף ובנוסף אנו צופים השפעות רוחביות לקיטון בפעילות הכלכלית. האטת הפעילות בעקבות הסגר צפוייה להקטין את הכנסות המדינה ממיסים, שיחד עם תוכניות פיצוי נוספות יגדילו את הגירעון השנה כל-14% מהתוצר. לפירוט התחזיות ראו נספחי נתונים וטבלאות במסמך המצורף.

ישראל יצאה מהסגר הראשון בצורה טובה עם מספר נידבקים אפסי בחודשים מאי ויוני וגידול מואץ בפעילות הכלכלית. חלק מהמדדים הכלכליים בחודשים אלו היו גבוהים אף ביחס לרמה המקבילה לפני שנה (מכירות דירות, פדיון ענפי המשק, מכירת כלי רכב, מכירות ברשתות השיווק, רכישות בכרטיסי אשראי וייצור תעשייתי) אולם העלייה בתחלואה, סגר החגים, המיגבלות על הפעילות הכלכלית, היעדר תקציב והמצב הפוליטי  מביאים להידרדרות מהירה במצב הכלכלי. במידה והייתה מופעלת מדיניות בריאותית וכלכלית אפקטיבית, אנו מעריכים שהתוצר היה מתכווץ השנה בשיעורים נמוכים של בין 2% ל-3% וצומח בשנת 2021 ב-6%. כלומר הפסד התוצר הנובע מהמדיניות הכלכלית של הממשלה מגיע ל-6%-10% מהתוצר (בין 75 ל-125 מיליארד שקל). בקוריאה לדוגמה, שחוותה תחלואה גבוהה בחודשים הראשונים של המגיפה אבל אימצה מדיניות בריאותית וכלכלית יעילה, היקף הירידה בתוצר בשנת 2020 צפוי להגיע ל-1% ובשנת 2021 המשק הקוריאני צפוי לצמוח ב-3%.

ביום חמישי (ה-15-10) יפורסם מדד המחירים לחודש ספטמבר. אנו מעריכים מדד של 0% ללא שינוי מהותי במרבית סעיפי המדד. לעומת זאת, בחודש אוקטובר צפוייה אינפלציה של 0.3% כאשר מדד אוקטובר יושפע מעלייה במחירי המזון, הפירות והירקות והביגוד. סעיפי מדד שבדרך כלל יורדים בחודש אוקטובר כולל "הבראה ונופש" ו"מסיבות ואירועים" לא ימדדו עקב הסגר ולכן השפעתם המרסנת על המדד תיעלם. קצב השינוי השנתי במדד הדיור (שכר דירה מתחדש) נחלש מאוד בחודשים האחרונים (ירידה מ-2.8% בדצמבר 2019 ל-1.4% בחודש אוגוסט 2020) ואנו מעריכים שמגמה זו תימשך. האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים צפוייה להגיע ל-0.5% בשל גורמים טכניים במדידת סעיפים מסוימים כגון נסיעות לחו"ל והנחת עלייה מתונה במחירי הנפט והסחורות. לפירוט התחזיות ראו נספחי נתונים וטבלאות במסמך המצורף.

הסגר השני ותוואי היציאה ההדרגתי מהסגר תומכים בהורדת ריבית נוספת ל-0% בהחלטת הריבית הקרובה (22.10.20). בדיון המוניטרי האחרון חבר ועדה אחד בלבד תמך בהורדת הריבית אבל ייתכן ומאזן הכוחות יישתנה כרגע. בנק ישראל ממשיך לפעול באמצעות פעולות בשוק הפתוח בעיקר רכישת אג"ח ממשלתי אולם מדד אוגוסט שהיה נמוך מהתחזיות, האינפלציה השלילית ב-12 החודשים האחרונים (0.8%) וההרעה בפעילות הכלכלית בעקבות הסגר מגדילים את הסיכוי להפעלת כלי מדיניות נוספים על ידי בנק ישראל. בנק ישראל צפוי להודיע על הגדלת תוכנית רכישות האג"ח הממשלתי (כיום 50 מיליארד שקל).

 

לפירוט הנתונים והתחזיות.
שבוע טוב לכולם.