תחומי עיסוק

חברת מאקרו אנליטיקס מתמקדת בתחומים המשלבים הבנה וידע בנושאים מאקרו-כלכליים ומיקרו-כלכליים כאחד. מניסיוננו ניתוח וחיזוי של תהליכים מאקרו-כלכליים - פיננסיים וריאליים כאחד - הנם חיוניים לתכנון עסקי, פיננסי ותפעולי של כל ארגון ברמה המיקרו-כלכלית. בנוסף, מתמחה חברת מאקרו אנליטיקס במודלים כלכליים מורכבים ובניתוחים כלכליים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי.

 

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

ניתוח שוטף של ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי. תחזיות שוטפות להתפתחות המשתנים הריאלים והמוניטאריים במשק, ובהם: התוצר, משתני הפעילות הכלכלית בענפי המשק השונים, שוק העבודה, מאזן התשלומים ותקציב המדינה. בתחום המוניטארי, תחזיות להתפתחות מדדי מחירים, שערי חליפין וריביות לטווח קצר וארוך. מתודולוגית המחקר הינה כמותית והתחזיות מתבססות על מודלים אקונומטרים. כמו כן, החברה מספקת ניתוחים ותחזיות להתפתחות הכלכלה העולמית ומחירי הנפט והסחורות.

 

פרמטרים להכנת תקציב

הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, שערי החליפין, שיעורי הריבית והשכר כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה. תהליכי הכנת תקציב וניהולו השוטף כרוכים באי וודאות רבה הנובעת מהשינויים בערכיהם של המשתנים הכלכליים והפיננסיים. חברות עסקיות רבות מתבססות על תחזיות כלכליות שונות ועל ניתוח מגמות כלכליות במשק הישראלי והעולמי לצורך תכנון כלכלי ופיננסי, חישוב מדדי הצמדה חזויים, וכן כתשומה במכלול הנתונים הנידרשים להכנת התקציב. החברה מספקת תחזיות כלכליות להכנת תקציב וכמו כן ניתן לשלב במודל  ניהול סיכונים פיננסים שפותח בעבר. 

תחזית ביקוש למוצרים

תחזיות להתפתחות הביקושים בתחומים שונים. לדוגמא, ביקוש למלט (כיום מבוצע עבור חברת הנסון), ביקוש לחשמל, כלי רכב, תיירות, מוצרי צריכה וכד'. 

 
 

מודל מאקרו כלכלי ענפי לטווח ארוך

מודל מאקרו כלכלי ברמה של 25 ענפי משק הכולל נתונים ותחזיות לביקוש לתפוקת הענף, תוצר, תעסוקה, הון פריון וכד'. כיום המודל משמש כבסיס למודל ביקוש והיצע למקצועות, כחלק מעבודה למשרד העבודה ואירגון תבת (בתמיכה של אירגון אונסקו). תחזיות ענפיות לטווח ארוך יכולות לשמש משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, גופי מחקר וחברות עסקיות (חברת חשמל, רשות הנמלים, חברות האנרגיה והגז וכד') וגופים נוספים המעוניינים בתכנון לטווח ארוך.