top of page
תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

חברת מאקרו אנליטיקס מתמקדת בתחומים המשלבים הבנה וידע בנושאים מאקרו-כלכליים ומיקרו-כלכליים כאחד. מניסיוננו ניתוח וחיזוי של תהליכים מאקרו-כלכליים - פיננסיים וריאליים כאחד - הנם חיוניים לתכנון עסקי, פיננסי ותפעולי של כל ארגון ברמה המיקרו-כלכלית. בנוסף, מתמחה חברת מאקרו אנליטיקס במודלים כלכליים מורכבים ובניתוחים כלכליים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי.

תחזיות כלכליות

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

ניתוח שוטף של ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי. תחזיות שוטפות להתפתחות המשתנים הריאלים והמוניטאריים במשק, ובהם: התוצר, משתני הפעילות הכלכלית בענפי המשק השונים, שוק העבודה, מאזן התשלומים ותקציב המדינה. בתחום המוניטארי:, תחזיות להתפתחות מדדי מחירים, שערי חליפין וריביות לטווח קצר וארוך. מתודולוגית המחקר הינה כמותית והתחזיות מתבססות על מודלים אקונומטרים. כמו כן, החברה מספקת ניתוחים ותחזיות להתפתחות הכלכלה העולמית ומחירי הנפט והסחורות.

פרמטרים להכנת

פרמטרים
להכנת תקציב

הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, שערי החליפין, שיעורי הריבית והשכר כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה. תהליכי הכנת תקציב וניהולו השוטף כרוכים באי וודאות רבה הנובעת מהשינויים בערכיהם של המשתנים הכלכליים והפיננסיים. חברות עסקיות רבות מתבססות על תחזיות כלכליות שונות ועל ניתוח מגמות כלכליות במשק הישראלי והעולמי לצורך תכנון כלכלי ופיננסי, חישוב מדדי הצמדה חזויים, וכן כתשומה במכלול הנתונים הנידרשים להכנת התקציב. חברת מאקרו אנליטיקס מספקת תחזיות כלכליות להכנת תקציב וכמו כן ניתן לשלב במודל  ניהול סיכונים פיננסים שפותח בעבר.

תחזית ביקוש

תחזית ביקוש למוצרים

תחזיות ביקוש והיצע למוצרים לטווח ארוך יכולות לשמש משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, גופי מחקר וחברות עסקיות המעוניינות בתכנון ארוך טווח. לעיתים, טווח התחזיות למטרות תכנון יכול להגיע ל-30 שנה ויותר. למשל ההחלטה על הקמת תחנות כח חדשות או ההחלטות על הקמת נמל תעופה או נמלי ים חדשים. מתודולוגית המחקר הינה ניתוח שווקים וחיזוי ההתפתחות באמצעות מודלים אקונומטריים וסטטיסטים. דוגמאות למודלים מסוג זה: תחזית ביקוש למלט, תחזיות ביקוש לחשמל, ביקוש לכלי רכב, תחזיות ביקוש לשירותי תיירות, ביקוש  למוצרי צריכה וכד'. הניתוח משלב ניתוח ברמת המאקרו וניתוח ברמת  המיקרו.

תחזיות חודשיות

תחזיות חודשיות
חישובי מגמה ועונתיות

ניתוחים ותחזיות לחברות עסקיות להיקפי המכירות ונתח השוק. ניתוחים אלו מבוצעים ע"י מודלים שונים לחיזוי לטווח קצר (החלקה על ידי ממוצעים נעים, פירוק סדרה ואמידת מרכיביה, שיטת החיזוי של holt winters, מודלים של arima, תוך שימוש במשתנים אקסוגניים וחיזוי על בסיס מודל הרגרסיה המותאם .
ניתוח מסוג זה יאפשר לחברות עסקיות למדוד את התפתחות המכירות של החברה ולאמוד את מצבה ביחס לשוק בכל רגע נתון.

מודלים בשיווי משקל
  (CGE) כללי

מודלים המתארים קשרים בין מגזרים, מוצרים וגורמי ייצור במשק במסגרת של שיווי מישקל כללי הופכים שימושיים יותר ויותר בשנים האחרונות, בשל יכולתם לתאר מערכות כלכליות מורכבות. מודלים מסוג זה אומצו על ידי מקבלי החלטות ברמה הפדראלית והממשלתית בארצות רבות ככלי מרכזי לקבלת החלטות. חברת מאקרו אנליטיקס מפתחת מודל של שיווי משקל כללי דינמי למשק הישראלי, שיאפשר לבדוק כיצד הכלכלה הישראלית תגיב לשינויי מדיניות בתחומים שונים, שינויים בשיעורי המיסים, שינויים טכנולוגים או שינויים אקסוגניים אחרים שמקורם בזעזועים פנימיים או חיצוניים. 

מודל מאקרו כלכלי
מודלים בשיווי

מודל מאקרו כלכלי
ענפי לטווח הארוך

מודל מאקרו כלכלי בפירוט של 25 ענפי משק וקבוצות מוצרים הכולל נתונים ותחזיות לביקוש לתפוקת הענף, תוצר, תעסוקה, הון, פריון ייצוא, ייבוא וכד'. תחזיות המודל ברמה הענפית משמשים כיום לחיזוי  הביקוש והיצע למקצועות (עבור משרד העבודה), לחיזוי הביקוש לפריקת מטענים ומכולות ועוד. תחזיות ענפיות לטווח ארוך יכולות לשמש משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, גופי מחקר וחברות עסקיות (חברת חשמל, רשות הנמלים, חברות האנרגיה והגז וכד') וגופים נוספים המעוניינים בתכנון לטווח ארוך. 

מודלים
איזוריים

מודלים איזוריים נועדו לבדוק את ההשפעות של שינוים אקסוגניים על כלכלה של איזור מסויים. לדוגמא, החברה פיתחה מודל  לכלכלת נפת באר שבע על מנת לאמוד את ההשפעה של מעבר צה"ל דרומה על התוצר התעסוקה ומשתנים נוספים (מודל רב שנתי עד 2035). מודלים מסוג זה יכולים לספק תחזיות וניתוחים להתפתחות הדמוגרפית, התעסוקתית, וכח הקנייה באיזורים גיאוגרפים שונים בתחומים שונים כגון דיור וצריכה פרטית.

הגבלים עסקיים - ניתוח שווקים
אמידת גמישויות  מחירים

הגדרות שווקים רלוונטיים באמצעות חישוב גמישויות תחלופה ומתודולוגיות נוספות להגדרת השוק הרלוונטי. משמש כבסיס לחוות דעת בתחום היגבלים עסקיים ובסיס לניתוחי שוק בדיקת פוטנציאל שוק וגמישויות תחלופה.

מודלים איזוריים
הגבלים עסקיים
bottom of page