Modern Commercial Building

חברת מאקרו אנליטיקס מתמקדת בניתוח וחיזוי של תהליכים פיננסיים וריאליים, ניתוח ענפי ועבודות ייעוץ לסקטור הפרטי והציבורי

 
Under Construction

ענף הבנייה והתשתיות בעקבות הקורונה

ניתוח וחיזוי התפתחות ענף הבנייה בחלוקה למגורים, מסחר ותשתיות

Analytics

השפעת משבר הקורונה על האינפלציה

ניתוח ותחזיות של השינויים הצפויים בסביבת האינפלציה לטווח הקצר והארוך בעקבות הקורונה

Analyzing Data

תחזית מאקרו כלכלית עדכנית

ניתוח שוטף ותחזיות להתפתחות המשק הישראלי והמשק העולמי לטווח הקצר והארוך (עד שנת 2048)

תחומי עיסוק

תחומי עיסוק

תחזית ביקוש
למוצרים

תחזיות כלכליות ומוניטאריות

תחזיות חודשיות
חישובי מגמה ועונתיות

מודל מאקרו כלכלי
ענפי לטווח ארוך

מודלים
איזוריים

 

עדכונים חדשותיים