top of page

מחקרים אחרונים

התועלת הכלכלית של תוכנית השקעה במטרו ורכבות במטרופולין תל אביב

העבודה נעשית במסגרת מכון אהרון מהמרכז הבינתחומי ובשיתוף גורמי תכנון וביצוע (משרד האוצר, נת"ע, נתיבי איילון, המועצה הלאומית לכלכלה).

הוצגה במסגרת שולחן עגול של מכון אהרון בתאריך 19/11/10. תאריך סיום: ינואר 2020

העבודה בוחנת את התועלת הכלכלית הנובעת מיישום התוכנית האסטרטגית לתחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב. במיסגרת העבודה נבחנות חלופות שונות של תוכניות השקעה במטרו, רכבות ונתיבי תחבורה ציבוריים בתרחישים שונים של פיזור אוכלוסייה ועסקים. בכל תרחיש נבחנות ההשפעות הכלכליות על מטרפולין תל אביב כחלק מניתוח עלות תועלת של תוכניות ההשקעה.

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page