top of page

מחקרים אחרונים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל 

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)    תאריך: יולי 2021 

רקע
הפרויקט כולל פיתוח של מודל כמותי לחיזוי הביקוש והיצע למיומנויות מקצועיות והמלצות מדיניות בנושא זה והינו חלק מפרוייקט בינלאומי שמבוצע בשיתוף אונסקו, האיחוד האירופי. בישראל  השותפים לפרוייקט הינם משרד העבודה ואירגון תבת (ג'ויינט). במסגרת המודל ניבדק הביקוש וההיצע החזויים למועסקים, משלחי יד, מקצועות, הכשרות פורמליות ולא פורמליות ושאלות נוספות והיבטים הקשורים לשוק העבודה המודרני. המודל נבנה בהתאם למתודולוגיה בינלאומית של צוות מומחים חיצוני. 
במסגרת חלק זה של הפרויקט חברת  מאקרו אנליטיקס מפתחת מודל ביקוש והיצע למקצועות ומיומנויות ולביצוע תחזיות המבוססות על המודל לשוק העבודה בישראל  לשנים 2019 - 2030.


אפיון המודל 
המודל הינו מודל ממוחשב האומד וחוזה את התפתחות הביקוש וההיצע למקצועות ומיומנויות בשוק העבודה בישראל. המודל מבוסס על מסגרת מתודולוגית הידועה בשם  .Manpower Requirements Approach (MRA) המתודולוגיה מיושמת לשוק העבודה הישראלי על בסיס העקרונות הבאים: 


צד ההיצע – חישוב תוספת העובדים החזויה לפי מקצוע הנובעת ממצטרפים חדשים לכח העבודה וממאגר המובטלים 

  1. פיתוח מודל דמוגרפי הכולל תחזיות להתפתחות האוכלוסייה והשתתפות בכח העבודה בפירוט של קבוצות אוכלוסייה, קבוצות גיל, מין ורמת השכלה. במידת האפשר מתבססת על תחזיות הלמ"ס להתפתחות האוכלוסייה.   

  2. פיתוח מודל החוזה את היצע הבוגרים והנרשמים לפי תחומי לימוד, במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות להכשרה מקצועית כגון לימודים על תיכוניים, בתי ספר לחניכים, מוסדות להכשרה מקצועית הן ציבוריים והן פרטיים. בטווח הקצר, מתבסס על מספר הבוגרים והנרשמים בפועל כפי שהם מופיעים בנתוני המוסדות להשכלה גבוהה, משרד הכלכלה ומוסדות נוספים להכשרה מקצועית. בטווח הבינוני והארוך נערכת תחזית המבוססת על המודל הדמוגרפי בהתאם  למגמות בהתפתחות ההשכלה. 

  3. פיתוח תחזית בוגרים במוסדות אקדמיים ובמוסדות להכשרה מקצועית המתורגמות באמצעות מטריצות מעבר מתחום לימוד למקצוע, לתחזיות להתפתחות היצע העובדים שיעמדו לרשות כל מקצוע. רמת הפירוט של המקצועות מותאמת לרמת הפירוט בצד הביקוש. במידת האפשר מטריצות אלו מפותחות על בסיס ניתוח נתוני הבוגרים כפי שהם מופיעים במאגרי המועצה להשכלה גבוהה (ובמאגרי הלמ"ס) וניתוח נתוני האוכלוסייה כפי שהיא מופיעה בסקרי כח אדם. 

  4. פיתוח תחזית היצע לעובדים לפי מקצוע הנובע מהיקף האבטלה כל שנה. היצע המובטלים מתווסף להיצע העובדים המצטרפים החדשים לכח העבודה. 


צד הביקוש – חישוב תוספת הביקוש לעובדים לפי מקצוע הנובעת מגידול בביקוש לעובדים ומשיעור התחלופה

  1. מבוסס על מודל מאקרו כלכלי שמספק תחזיות להתפתחות התעסוקה בענפי המשק השונים ברמת פירוט של כ-20 ענפי משק. המודל מתבסס ניתוח וחיזוי הביקושים לתפוקות ענפי המשק, התפתחות הפריון הכולל בכל ענף, התפתחות יחס ההון לעובד והתפתחות מדדי ההון האנושי. מקור הנתונים למודל זה הינם נתוני הלמ"ס לענפי המשק. 

  2. באמצעות מטריצות מעבר מתורגמות תחזיות הביקוש לעובדים בכל ענף לתחזיות להתפתחות הביקוש לעובדים לפי מקצועות. הפרמטרים של מטריצת המעבר (מספר עובדים במקצוע מסוים בכל ענף) מתבססות על ניתוח נתוני העבר ועל ניתוח אנליטי באמצעות צוות היגוי שהוקם לצורך זה. מקור הנתונים לחישוב מטריצות המעבר הינם נתוני סקר כח אדם של הלמ"ס, סקרי הכנסות והוצאות, נתוני הסקר החברתי  ונתוני הביקוש  לעובדים על פי סקר מעסיקים. 

  3. על מנת להשלים את תחזית הביקוש, נאמד  מודל לחישוב שיעורי התחלופה. שיעור התחלופה הינו מספר העובדים העוזבים את עבודתם במקצוע מסוים (גיל פרישה, מוות, מחלה, החלפת מקצוע). שיעורי התחלופה נאמדים באמצעות השינויים במספר העובדים במקצוע מסוים בשנתונים עוקבים. חישוב זה ייעשה באמצעות סקרי כח אדם בפיגור 5 שנתי (אורך קבוצת גיל).  

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page