top of page

מחקרים אחרונים

המודל המאקרו כלכלי 

לקוחות החברה

(עבור לקוחות החברה) 
המבנה הבסיסי הינו של מודל צמיחה ניאו-קלאסי המבוסס על ניתוח התפתחות הביקושים לתוצרי ענפי המשק והתפתחות צד ההיצע. הביקוש לתפוקת ענפי המשק קובע את הביקוש לתשומות הייצור הון ועבודה של כל ענף. באמצעות מערכת תשומה תפוקה נקבעים הביקושים החוזרים לתשומות הייצור. השווקים מתנכים באמצעות שינויים במרכיבי הייבוא באותם מוצרים בהם ניתן לייבא על  מנת  לענות על  עודפי  ביקוש.  

צד הביקוש: 
הביקוש לתפוקת כל ענף נקבע על  ידי התפתחות הביקושים המקומיים והתפתחות הביקוש מחו"ל.
ביקושי חו"ל לתפוקת כל ענף, נקבעים על ידי התפתחות הכלכלה העולמית ושער החליפין הריאלי.
הביקושים המקומיים נקבעים על ידי הביקושים של משקי הבית בניכוי ייבוא מתחרה.
ביקושי משקי הבית נקבעים על ידי ההכנסה הפנויה של משקי הבית בהתאם להתפתחות השכר והתעסוקה (שנקבעים בצד ההיצע). 

צד הייצור: 
לכל ענף פונקציית ייצור מצרפית, כאשר התוצר של כל ענף תלוי בגורמי הייצור הון ועבודה ובפיריון הכולל (total factor productivity). הפיריון הכולל הינו ניטרלי (Hicks neutral) – ומשפיע בצורה שווה על פיריון העבודה וההון. 
 

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page