top of page

מחקרים אחרונים

תחזית פריקת וטעינת מטענים בנמלי ישראל 2048-2019

לקוח: חברת נמלי ישראל    תאריך: דצמבר 2020 

מודל הביקוש למטענים פותח במסגרת התוכנית האסטרטגית של חברת נמלי ישראל וכחלק מתוכנית האב חדשה. מטרת המודל לחזות את הביקוש הצפוי לסוגי מטענים שונים: מכולות, צובר ומטען כללי לשנים 2048-2019 . הכלי העיקרי לביצוע התחזיות היה המודל הענפי המאקרו כלכלי שהורחב לכ-21 קבוצות מוצרים לטובת עבודה זו. המודל מספק תחזיות ברמה ענפי לתוצר, שכר, מועסקים ייבוא וייצוא ברמת קבוצות המוצרים השונות. לצד המודל המאקרו כלכלי פותחו מודלים "לוויינים" שמטרתם לתרגם את התחזיות המאקרו כלכליות לתחזיות מפורטות למוצרים הנדרשים לטובת פעילות הנמלים. לדוגמא, מודל הביקוש למלט, מודל הביקוש לכלי רכב, מודל הביקוש לתבואות ותוצרת חקלאית ועוד.

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page