top of page

מחקרים אחרונים

התועלת הכלכלית של תוכניות עתידים לרכישת השכלה אקדמית וטכנולוגית

לקוח: עמותת "עתידים"    תאריך: אוגוסט 2020 

תוכנית עתידים נוסדה בשנת 1999 במטרה להקטין את הפערים החברתיים והכלכליים בין הפריפריה והמרכז באמצעות תוכניות שונות כגון עתידים בצה"ל, צוערים לשילטון המקומי, עתידים לתעשייה ועוד. במהלך שנות הפעילות של העמותה הושקעו מאות מיליוני שקלים בתוכניות שונות מאפשרות לצעירים לרכוש השכלה אקדמית וטכנולוגית. העבודה בודקת ומכמתת את תוספת התועלת למשק הנובעת מתוכניות שונות לרכישת השכלה של עתידים שבוצעו בין השנים 2019-1999 כולל ההשפעתם הארוכת טווח על המשק. תוספת התועלת נמדדת ברמת הפרט )הגידול בהכנסתו הצפויה על פני מחזור חייו( וברמת המשק תוך חלוקת התרומה להשפעות ישירות ועקיפות.

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page