top of page

מחקרים אחרונים

ההשפעה הכלכלית של נמלי ישראל על המשק ועל הכלכלה האיזורית של אשדוד וחיפה

לקוח: חברת נמלי ישראל    תאריך: יוני 2020 

העבודה כימתה את התרומה הכלכלית של תחום שירותי הנמל (נמלי ישראל ושירותים נילווים) לכלכלת ישראל בכלל ולכלכלה האיזורית בהם פועלים הנמלים בפרט והציגה את ההשפעות הכלכליות בהתאם לסוג הפעילות – פעילות נמלית, שירותים נילווים ושירותי הובלה. העבודה מתבססת על מודל תשומה תפוקה קלאסי במדד ארצי המאפשר ניתוח כולל עלהשפעת פעילות נמלי הים והפעילויות הנילוות על מגוון רחב של פרמטרים כלכליים, ועל מודל ייחודי לאמידת התרומה האיזורית של פעילות נמלי היום והפעילות הנילווית על איזורים שונים במרחב הגיאוגרפי.

פרויקטים נוספים

מודל חיזוי ביקוש והיצע למקצועות בישראל

לקוח: משרד העבודה ואירגון  תבת (ג'ויינט)
תאריך: דצמבר 2018

המודל המאקרו כלכלי 

לקוח: לקוחות החברה
 

ההשפעות הכלכליות של העברת בסיסי צה"ל לנגב

לקוח: משרד הביטחון
תאריך: מרץ 2018 

בחינת תמהילים אפשריים של מימון  שירותי בריאות 

לקוח: הרשות לחקר שירותי בריאות
מרץ 2016 

bottom of page